Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập tự do hạnh phúc