Ngày 8/6, NFN/BQP Indonesia, I Wayan Midhio cho biết, an ninh tại biển Biển Đông, Eo biển Malacca là ưu tiên trong chương trình nghị sự của Jakarta do giá trị kinh tế của khu vực này. Indonesia ủng hộ các biện pháp giải quyết tranh chấp tại biển Biển Đông và chia sẻ đảm bảo an ninh tại Eo biển Malacca. Mặc dù các bên tranh chấp đã công nhận lãnh thổ của Indonesia tại Biển Đông nhưng hoạt động đánh cá bất hợp pháp từ các nước láng giềng đã khiến nảy sinh nguy cơ xảy ra tranh chấp trong tương lai. An ninh tại Eo biển Malacca vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát chung của Indonesia, MalaysiaSingapore. Jakarta hoan nghênh việc hỗ trợ xây dựng năng lực tại eo biển này nhưng không chấp nhận bất kỳ sự kiểm soát an ninh trực tiếp nào với lý do liên quan đến chủ quyền.